Сайт дистанційного навчання кафедри інформатики ОДЕКУ


Дисципліна «Технології побудови розподілених додатків» викладається у напрямі  підготовки магистрів за спеціальністю 122    «Комп’ютерні науки»  і відноситься до циклу професійно-орієнтованої  підготовки.


Учбовий курс присвячений розробці розподілених додатків на платформі .NET Framework, вивчаються технології .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC,  архітектура, конфігурація і розгортання різноманітних інформаційних систем. Особлива увага приділяється розгляду технології хмарних обчислень, сучасним тенденціям  розвитку апаратно-програмних інфраструктурних  рішень розподілених систем. Практична частина визначена на  вивчення питань створення клієнтських і серверних додатків .NET.


Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами, методами та можливостями технологій побудови розподілених інформаційних систем зокрема їх історія, огляд і порівняння сучасних технологій

Целью настоящего курса является изучения электронной коммерции, как предметной области. В результате изучения курса студенты получают знания и навыки, необходимые для понимания специфики и функционирования различных видов систем электронной коммерции. Как показывает обзор рынка труда, именно в таких специалистах остро нуждаются те коммерческие компании и некоммерческие организации, которые переносят свой бизнес и присутствие в Web.


Дисциплина «Методы и средства электронного бизнеса» является продолжением и развитием дисциплины «Электронная коммерция».

В последние годы часто обсуждаются вопросы, связанные с цифровым бизнесом и цифровой экономикой. Как считают многие специалисты, реализация идей цифрового бизнеса и развитие цифровой экономики являются радикальным средством повышения производительности труда и ускорения развития экономики. В ряде стран цифровая экономика является национальным приоритетом экономических реформ. Однако, часто, те люди, которые принимают решения о внедрении цифровой экономики, поверхностно знакомы с тем, что входит в объëм понятия «цифровая экономика». Дисциплины «Электронная коммерция» и «Методы и средства электронного бизнеса», в совокупности, могут рассматриваться как введение в проблематику цифрового бизнеса и цифровой экономики.

Курс присвячений вивченню сучасного рівня потокового управління бізнес процесами та  принципів інформаційних систем реінжинірингу бізнес процесів з використанням сучасних технологій та стандартів взаємодії у локальних та глобальних мережах. Реінжиніринг розглядається як фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес процесів для досягнення актуальних показників діяльності: коштовності, якості, темпу, за рахунок втілення інформаційних технологій в управління бізнес-процесами.