Сайт дистанційного навчання кафедри інформатики ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни є формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання. Метою викладання дисципліни також є формування у студентів знань про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних завдань управлінської діяльності, набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці, вивчення методів організації та розробки інформаційних систем, робота з програмним забезпеченням для вирішення задач управлінської діяльності, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.


Метою дисципліни є формування у студентів знань про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних завдань управлінської діяльності, набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного менеджменту, вивчення методів організації та розробки інформаційних систем, використання інформаційних технологій у практиці сучасного менеджменту, робота з програмним забезпеченням для вирішення задач управлінської діяльності, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.


Дисципліна „Інформатика та комп’ютерна техніка” дає формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок з основ застосування сучасних технологій обробки економічної та іншої інформації в умовах відповідного виробничого підрозділу за допомогою засобів управління комп’ютером.

Дисципліна присвячена вивченню основних етапів розвитку обчислювальної техніки; архітектури та принципів функціонування персональних комп’ютерів; класифікації програмного забезпечення; універсальних пакетів програм, освоєнню методик і технологій автоматизованої обробки даних, у тому числі виражених у міжнародних стандартах; основ гіпертекстової розмітки документа.

Вивчення курсу «Інформатика з основами програмування» формує у студента алгоритмічне мислення, як важливу складову інформаційної структури.

У процесі вивчення курсу «Інформатика з основами програмування» студенти знайомляться і вивчають можливості роботи  в текстовому редакторі Word, в редакторі електронних  таблиць Excel, та отримають знання з основ програмування, використовуючи одну з найбільш відомих мов програмування, яка є базою для ряду інших мов – Pascal. Нарівні з цим студент одночасно набуває досвід роботи на комп’ютері і опановує прийомами і навичками спілкування з сучасними програмними продуктами.Мета вивчення дисципліни: освоєння студентами базових знань сучасних інформаційних технологій, архітектури сучасного персонального комп’ютера, операційних систем та зовнішніх пристроїв, а також отримання студентами навичок роботи в якості користувача персонального комп’ютера, навичок застосування стандартних програмних засобів в розрахунково-аналітичної, науково-дослідній та професійній діяльності.

У процесі вивчення курсу «Комп’ютерна техніка і програмування» студенти знайомляться і вивчають можливості роботи в середовище Windows, вивчають роботу та засоби пакету "Аналіз даних" в електронних таблицях Excel. Нарівні з цим студент одночасно придбає досвід роботи на комп’ютері і опановує прийомами і навичками спілкування з сучасними програмними продуктами.


Навчальна дисципліна „Інформатика та системологія” належить до циклу природничо–наукової підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Мета вивчення дисципліни: формування знань і навичок щодо сучасних понять інформатики, інформаційних технологій, програмування та їх раціонального використання. Метою викладання дисципліни також є формування у студентів знань про алгоритми та програми, їх використання для вирішення практичних завдань управлінської діяльності, набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці, робота з програмним забезпеченням для вирішення різних задач, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.


Settings

Settings